Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

µwgK bs

ভাতাভোগীর নাম

পিতার নাম

মাতার নাম

স্বামীর নাম

জন্ম তারিখ

বয়স

লিঙ্গ

ভাতা পরিশোধ বহি নং

ব্যাংক হিসাব নং

ইউনিয়ন

 ওযাডৃ নং

গ্রাম/মহল্লা

সব শেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ

গৃহিত অথের পরিমাণ

 

1252

‡gvQvt cvsLv †eIqv

 

mܨv

Avt Qvjvg

3/4/1944

60

0

514

1252

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1253

‡gvQvt †Lv‡`Rv †eIqv

 

Awngv

g‡qR DwÏb

1/7/1947

65

0

227

1253

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1254

‡gvQvt Avs¸ix †eIqv

Dmgvb

iv‡njv

gRby

2/3/1948

52

0

224

1254

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1255

‡gvQvt Qdziv †eIqv

 

~~AvBgb

ZwmgwÏb

10/7/1959

53

0

503

1255

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1256

‡gvQvt Av‡gbv †eIqv

 

QwKbv †eIqv

kvû †mK

8/6/1960

52

0

522

1256

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1257

‡gvQvt i¾vZb †eIqv

 

‡KkgwZ

gwbi DwÏb

3/2/1961

51

0

517

1257

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1258

‡gvQvt Lv‡j`v †eIqv

 

AvBgb †eIqv

nvweeyi ingvb

8/6/1962

50

0

226

1258

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1259

‡gvQvt †Lv‡`Rv †eIqv

`y`y gÛj

‡R‡jnv †eIqv

 

7/5/1963

49

0

227

1259

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1260

AvKwjgv †eIqv

 

Av‡gbv †eIqv

`yBgwÏb

6/4/1968

48

0

228

1260

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1261

Av‡gbv †eIqv

 

‡Mw›`

iwngwÏb

2/3/1965

47

0

229

1261

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1262

‡gvQvt Qvwnib

 

‡gw›` †eIqv

Avnv¤§` Avjx

1/5/1966

42

0

230

1262

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1263

‡gvQvt Lvw`Rv †eIqv

 

Avwgbv †eIqv

BmgvBj

2/8/1947

45

0

236

1263

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1264

‡gvQvt Av‡gbv †eIqv

 

gwRib

‡nv‡mb Avjx

3/2/1968

44

0

237

1264

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1265

‡gvQvt gÄyiv †eIqv

Avt ingvb

Av‡gbv †eIqv

 

2/3/1969

43

0

238

1265

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1266

‡gvQvt iv‡njv †eIqv

 

gwnib

dRj

1/4/1970

42

0

47

1266

6bs Av`ªv

1

¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1267

‡gvQvt `yj †eIqv

 

eywj †eIqv

‡Zvdv¾j

1/3/1971

41

0

325

1267

6bs Av`ªv

1

c~e© ¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1268

‡gvQvt †Mw›` †eIqv

 

dzjgwZ

wnivjvj

2/3/1972

40

0

326

1268

6bs Av`ªv

1

c~e© ¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1269

‡gvQvt AvÄyqviv †eIqv

 

Kwigb †eIqv

Pvb wgqv

4/5/1973

39

0

327

1269

6bs Av`ªv

1

c~e© ¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1270

‡gvQvt Avqevb †eIqv

 

Qweib

dRj nK

3/4/1974

38

0

760

1270

6bs Av`ªv

1

c~e© ¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1271

‡gvQvt Qdziv †eIqv

 

`yjvnvb

nhiZ Avjx

2/3/1975

37

0

761

1271

6bs Av`ªv

1

c~e© ¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1272

‡gvQvt mvgQzbœvnvi

 

gymwjgv

Avt Rwjj

1/2/1976

36

0

762

1272

6bs Av`ªv

1

c~e© ¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1273

‡gvQvt †Lv‡`Rv †eIqv

 

AvwRib

Avt AvwRR

1/3/1977

35

0

763

1273

6bs Av`ªv

1

c~e© ¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1274

evmšÍx †eIqv

 

Pviæ evbx

fz‡e›`ª Pb`ª

3/5/1978

34

0

764

1274

6bs Av`ªv

1

c~e© ¸RvgvwbKv

30/06/2012

3600

 

1275

‡gvQvt †`vjbv †eIqv

 

¸‡jûi

eyinvb

1/2/1982

30

0

231

1275

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1276

‡gvQvt Kwigb †eIqv

 

QziZb †eIqv

Avt AvwRR

3/4/1944

60

0

232

1276

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1277

‡gvQvt Avs¸ix †eIqv

 

Avqgb †eIqv

g‡nR (gwdR)

1/7/1947

65

0

233

1277

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1278

‡gvQvt P›`ª †eIqv

AvwRgwÏb

myLRvb

 

2/3/1948

52

0

234

1278

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1279

‡gvQvt Ry‡jLv †eIqv

 

AvwRib †eIqv

Gbv‡qZzj¨vn

10/7/1959

53

0

243

1279

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1280

‡gvQvt Avnvnb †eIqv

 

AvwRib

AvKei †kL

8/6/1960

52

0

218

1280

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1281

‡gvQvt AvjZvfvby

 

nvwjgv †eIqv

RwmgwÏb

3/2/1961

51

0

231

1281

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1282

‡gvQvt Rûiv †eIqv

Avt Reevi

‡LvKx

gvZveŸi

8/6/1962

50

0

232

1282

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1283

‡gvQvt Kgjv †eIqv

 

nvIqv †eIqv

AvdQvi

7/5/1963

49

0

234

1283

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1284

‡gvQvt iæcevb †eIqv

 

kigjv

‡gveviK †gvj¨v

6/4/1968

48

0

233

1284

6bs Av`ªv

2

Ps`vwiqv

30/06/2012

3600

 

1285

‡gvQvt gwiqg †eMg

 

Avw¤^qv

gwRei

2/3/1965

47

0

235

1285

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1286

‡gvQvt Av‡bvqviv †eIqv

 

R‡gjv

nv‡g` Avjx

1/5/1966

42

0

139

1286

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1287

‡gvQvt Rqbe †eIqv

 

‡Mw›` †eIqv

Avt KÏym

2/8/1947

45

0

140

1287

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1288

‡gvQvt gv‡jKv (gv‡jnv)

 

Rvwgib

Kvjy dwKi

3/2/1968

44

0

141

1288

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1289

‡gvQvt Qv‡jnv †eIqv

 

wd‡ivRv

wgqvi DwÏb

2/3/1969

43

0

328

1289

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1290

‡gvQvt AvQvdzj (AvwQqv)

 

Avwjgb

dRj nK

1/4/1970

42

0

329

1290

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1291

‡gvQvt byiRvnvb †eIqv

 

Avwjgb

A‡nR DwÏb

1/3/1971

41

0

330

1291

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1292

‡gvQvt j¾vZzb

 

gwgib

†Qvinve Avjx

2/3/1972

40

0

765

1292

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1293

‡gvQvt jwZevb ‡eIqv

 

gwiqg

R‡e` Avjx

4/5/1973

39

0

766

1293

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1294

‡gvQvt bvwmgv †eIqv

kwid DwÏb

byiRvnvb

 

3/4/1974

38

0

767

1294

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1295

‡gvQvt gwR©bv †eIqv

 

gqbv †eIqv

kvnRvnvb

2/3/1975

37

0

768

1295

6bs Av`ªv

2

Ps`vwiqv

30/06/2012

3600

 

1296

‡gvQvt ev‡bQv †eIqv

 

Zvivfvb

AvwRRj

1/2/1976

36

0

769

1296

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1297

‡gvQvt Rvnvbviv †eIqv

 

nvejv †eIqv

Rqbvj

1/3/1977

35

0

771

1297

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1298

‡gvQvt gywnib †eIqv

 

weweib

RjgwÏb

3/5/1978

34

0

772

1298

6bs Av`ªv

2

c~e© Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1299

‡gvQvt Di‡gjx †eIqv

 

Awngb

b‡Qi gÛj

1/2/1982

30

0

236

1299

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1300

‡gvQvt Rev †eIqv

 

bBZb †eIqv

‡gvZv‡je

3/4/1944

60

0

237

1300

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1301

‡gvQvt LywK ‡eIqv

 

Qv‡jgv

Avt QvËvi

1/7/1947

65

0

238

1301

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1302

‡gvQvt nv‡Riv †eIqv

 

Rwigb

Avt QvËvi

2/3/1948

52

0

239

1302

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1303

‡gvQvt dv‡Zgv †eIqv

 

‡R‡jnv

Avãyj

10/7/1959

53

0

240

1303

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1304

‡gvQvt Rûiv †eIqv

 

mwnZb

Avt nvB

8/6/1960

52

0

219

1304

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1305

‡gvQvt byiRvnvb †eIqv

 

QvBib

Q‡g` Avjx

3/2/1961

51

0

236

1305

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1306

‡gvQvt †Lv‡`Rv †eIqv

 

mwLbv

Avãyj

8/6/1962

50

0

237

1306

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1307

‡gvQvt iwgQv †eIqv

 

‡Mw›`

‡mKv›`i

7/5/1963

49

0

238

1307

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1308

‡gvQvt iv‡k`v †eIqv

 

nvwjgv

KzZze DwÏb

6/4/1968

48

0

239

1308

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1309

‡gvQvt LywK ‡eIqv

 

Qvnviv

Avey e°i

2/3/1965

47

0

240

1309

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1310

‡gvQvt Avw¤^qv †eIqv

 

Zwd

¸jy gÛj

1/5/1966

42

0

142

1310

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1311

‡gvQvt †eMg †eIqv

 

AwQgb

AwmgwÏb

2/8/1947

45

0

143

1311

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1312

‡gvQvt gwg †eIqv

 

`y‡jbx

Avt gwR`

3/2/1968

44

0

144

1312

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1313

‡gvQvt Rv‡q`v †eIqv

 

nvIqv

Avt Kvjvg

2/3/1969

43

0

46

1313

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1314

‡gvQvt †Kvwnbyi †eIqv

 

A‡njv

Avt ingvb

1/4/1970

42

0

331

1314

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1315

‡gvQvt AvnvZb †eIqv

 

Rwe †eIqv

R‡qb DwÏb

1/3/1971

41

0

332

1315

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1316

‡gvQvt jvBjx †eIqv

 

Av‡gbv

bv`b †jvKgvb

2/3/1972

40

0

333

1316

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1317

‡gvQvt Av‡gbv †eIqv

 

Awngb †bQv

‡LvKv

4/5/1973

39

0

770

1317

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1318

‡gvQvt †gwQib

 

Rwnib

nR †kL

3/4/1974

38

0

771

1318

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1319

‡gvQvt KvRjx †eIqv

 

R‡gjv

Avt gv‡jK

2/3/1975

37

0

772

1319

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1320

‡gvQvt `yjx †eIqv

 

gBgb

BmgvBj

1/2/1976

36

0

773

1320

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1321

‡gvQvt Rvnvbviv †eIqv

 

nvRiv

dRjyj nK

1/3/1977

35

0

774

1321

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1322

‡gvQvt nvIqv †eIqv

 

mvB‡ebx

Avt nK

3/5/1978

34

0

973

1322

6bs Av`ªv

3

cwðg Av`ªv

30/06/2012

3600

 

1323

‡gvQvt nvIqv †eIqv

 

‡Mvjevb

kvnRvnvb

10/7/1959

53

0

241

1323

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1324

UziMx (†Mvjevb)

 

Qiv LvZzb

Avt ReŸvi

8/6/1960

52

0

243

1324

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1325

‡gvQvt kv‡R`v †eIqv

 

Qv‡niv

Avt nvwKg

3/2/1961

51

0

244

1325

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1326

†gvQvt ‡iwRqv †eIqv

 

‡cZx

nvwKg

8/6/1962

50

0

245

1326

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1327

‡gvQvt gqbv †eIqv

 

dzjgwZ

‡gv¯Ídv

7/5/1963

49

0

242

1327

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1328

‡gvQvt dwi`v †eIqv

Avqye Avjx

Ly‡`Rv

 

6/4/1968

48

0

220

1328

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1329

‡gvQvt mvB‡ebx †eIqv

 

Rwgjv

mvgmyj nK

2/3/1965

47

0

241

1329

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1330

‡gvQvt Kv›`yix (Av‡bvqviv)

 

Qvwgib

iwngwÏb

1/5/1966

42

0

242

1330

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1331

‡gvQvt QziZb †eIqv

 

w`bRvb

nvmbvZ

2/8/1947

45

0

243

1331

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1332

‡gvQvt dzjRvb †eIqv

 

gwiqg

nv‡Qb Avjx

3/2/1968

44

0

244

1332

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1333

‡gvQvt Bqvib †eIqv

 

Lv‡j`v

mv‡`K

2/3/1969

43

0

245

1333

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1334

‡gvQvt †eMg †eIqv

 

Avw¤^qv

RjnK

1/4/1970

42

0

145

1334

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1335

‡gvQvt A‡gjv †eIqv

 

‡R‡jgv

Kv‡kg dwKi

1/3/1971

41

0

146

1335

6bs Av`ªv

4

_yix

30/06/2012

3600

 

1336

‡gvQvt nvwRib

 

Kwigb

Kvgvj mi`vi

2/3/1972

40

0

147

1336

6bs Av`ªv

4

_yix

30/06/2012

3600

 

1337

‡gvQvt mywdqv †eIqv

 

Qv‡jnv

myiæR Avjx

4/5/1973

39

0

336

1337

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1338

‡gvQvt mywdqv †eIqv

 

AvwRib

Q‡g` Avjx

3/4/1974

38

0

335

1338

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1339

‡gvQvt Ry‡jgv †eIqv

 

mvB‡ebx

Avt nvB

2/3/1975

37

0

334

1339

6bs Av`ªv

4

c~e© _yix

30/06/2012

3600

 

1340

‡gvQvt Ly‡`Rv †eIqv

 

gwiqg

Avt KÏym

1/2/1976

36

0

775

1340

6bs Av`ªv

4

_yix

30/06/2012

3600

 

1341

‡gvQvt nvwRib

 

KvRjx

Rv‡n` Avjx

1/3/1977

35

0

776

1341

6bs Av`ªv

4

_yix

30/06/2012

3600

 

1342

‡gvQvt iv‡k`v

 

Kgjv

KÏym gÛj

3/5/1978

34

0

777

1342

6bs Av`ªv

4

_yix

30/06/2012

3600

 

1343

‡gvQvt gy‡k©`v †eIqv

 

dv‡Zgv

byi †nv‡mb

1/2/1982

30

0

778

1343

6bs Av`ªv

4

_yix

30/06/2012

3600

 

1344

‡gvQvt mvivBqv †eIqv

myiæR

mywdqv

 

8/6/1960

52

0

779

1344

6bs Av`ªv

4

_yix

30/06/2012

3600

 

1345

‡gvQvt mywdqv †eIqv

Avnv¤§`

‡Mwb`

 

3/2/1961

51

0

776

1345

6bs Av`ªv

4

_yix

30/06/2012

3600

 

1346

‡gvQvt Rvwgib †eIqv

 

QzBw`qv

Avt Qvjvg

8/6/1962

50

0

246

1346

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1347

‡gvQvt Av‡bvqviv †eIqv

 

Rjgb

meyi Avjx

7/5/1963

49

0

247

1347

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1348

gwiqg †eIqv

AvBRwÏb

Kwigb

ïbZzB‡j¨

6/4/1968

48

0

248

1348

6bs Av`ªv

5

_yix KzqvevB`

30/06/2012

3600

 

1349

‡gvQvt wRjvZb †eIqv

 

Dcevb

Av‡qb DwÏb

2/3/1965

47

0

249

1349

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1350

‡gvQvt Rûiv †eIqv

 

‡mvjgvb

Rwni DwÏb

1/5/1966

42

0

250

1350

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1351

‡gvQvt mwLbv †eIqv

 

byi Rvnvb

wRqviæ †kL

2/8/1947

45

0

221

1351

6bs Av`ªv

5

_yix KwPqvgviv

30/06/2012

3600

 

1352

‡gvQvt iv‡njv

 

Rûiv

Avt nK dwKi

3/2/1968

44

0

246

1352

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1353

‡gvQvt wRbœvZzb †bQv

 

gwZevb

myiæ¾vgvb

2/3/1969

43

0

247

1353

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1354

‡gvQvt Avqkv †eIqv

 

ivbx

AvwRgwÏb

1/4/1970

42

0

248

1354

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1355

‡gvQvt bwQib †eIqv

 

Rvwgib

Dmgvb

1/3/1971

41

0

249

1355

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1356

‡gvQvt †gvi‡k`v

‡LvKv

nvRiv

 

2/3/1972

40

0

250

1356

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1357

‡gvQvt Rûiv †eIqv

 

¸‡jQv

‡Zvivd Zid`vi

4/5/1973

39

0

148

1357

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1358

‡gvQvt m~h©¨ †eIqv

 

AvwQqv

meyi Avjx

3/4/1974

38

0

149

1358

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1359

‡gvQvt Avw¤^qv †eIqv

 

AvwRib

Rv‡n` Avjx

2/3/1975

37

0

150

1359

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1360

‡gvQvt byi LvZzb

 

QziZb

Kwdj DwÏb

1/2/1976

36

0

48

1360

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1361

‡gvQvt kvwšÍ †eIqv

 

Avwgib

Avt Kv‡`i

1/3/1977

35

0

337

1361

6bs Av`ªv

5

cwðg _yix

30/06/2012

3600

 

1362

‡Kvwnbyi †eIqv

 

nv‡jgv

Avt  gwR`

3/5/1978

34

0

338

1362

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1363

‡gvQvt Svigwb

 

ivbx †eIqv

kvnvR DwÏb

1/2/1982

30

0

339

1363

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1364

‡gvQvt wgbv †eIqv

 

g‡gbv

Avbvi Avjx

3/4/1944

60

0

780

1364

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1365

‡gvQvt Av‡bqviv

 

Kgjv

nhiZ Avjx

1/7/1947

65

0

781

1365

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1366

‡gvQvt bqb †eIqv

 

RqZb

Avt Qvjvg

2/3/1948

52

0

782

1366

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1367

‡gvQvt gv‡R`v †eIqv

 

bwQib

ev‡nj

10/7/1959

53

0

783

1367

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1368

‡gvQvt dv‡Zgv

 

eyjeywj

nv‡g`

8/6/1960

52

0

784

1368

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1369

‡gvQvt Av‡gbv †eIqv

 

Avwnib

‡gvZv‡je

3/2/1961

51

0

977

1369

6bs Av`ªv

5

_yix

30/06/2012

3600

 

1370

‡gvQvt c fvby

 

mvav wewe

RjnK

8/6/1962

50

0

251

1370

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1371

†gvQvt iv‡k`v †eIqv

 

Digvb

gym‡jg DwÏb

7/5/1963

49

0

252

1371

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1372

Av‡gbv †eIqv

 

‡QviZb

KQi †kL

6/4/1968

48

0

254

1372

6bs Av`ªv

6

‡ZNywiqv

30/06/2012

3600

 

1373

Qvwgib †eIqv

 

LwZRvb

nhiZ Avjx

2/3/1965

47

0

253

1373

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1374

gwRib †eIqv

 

‡Mw›`

ïKzi Avjx

1/5/1966

42

0

255

1374

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1375

Rwgjv †eIqv

 

AvQgv

bBgwÏb

2/8/1947

45

0

222

1375

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1376

‡gvQvt iæRx †eIqv

 

iIkbviv

AvjZvdzi

3/2/1968

44

0

251

1376

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1377

bvwQgv †eIqv

 

iv‡k`v

‡gv¯Ídv

2/3/1969

43

0

252

1377

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1378

jvBjx †eIqv

 

gZ †eIqv

b‡gR DwÏb

1/4/1970

42

0

253

1378

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1379

ZwQib (ZwQgb)

ewQi

wnib

nhiZ Avjx

1/3/1971

41

0

254

1379

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1380

myLRvb

 

nv‡eRv

nv‡Qb Avjx

2/3/1972

40

0

255

1380

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1381

gwiqg †eIqv

 

Av‡gbv

Avt Qvgv`

4/5/1973

39

0

131

1381

6bs Av`ªv

6

Picvov

30/06/2012

3600

 

1382

Qvwgib †eIqv

 

mܨvivbx

iIkb Avjx

3/4/1974

38

0

152

1382

6bs Av`ªv

6

_yix

30/06/2012

3600

 

1383

byi Rvnvb

 

Rûiv

i‡nR

2/3/1975

37

0

153

1383

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1384

dv‡Zgv †eIqv

 

nvwjgv

AvwRgwÏb

1/2/1976

36

0

340

1384

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1385

by‡iRv †eIqv

bRiæj

‡gv‡k©`v

 

1/3/1977

35

0

341

1385

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1386

gwiqg †eIqv

 

kvmmybvnvi

mvgmyj nK

3/5/1978

34

0

342

1386

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1387

nvwjgv †eIqv

 

Qvnviv

Avt Rwjj

1/2/1982

30

0

785

1387

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1388

Qv‡jgv †eIqv

 

Qweib

Rg‡ki Avjx

3/4/1944

60

0

786

1388

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1389

AwgQv

 

Av‡gbv

‡gvK‡Q`

1/7/1947

65

0

787

1389

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1390

g‡bvqviv †eIqv

 

Qvbyqviv

Avt Kv‡`i

2/3/1948

52

0

788

1390

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1391

g‡gj †eIqv

 

Qqdj

‡fvjv †kL

10/7/1959

53

0

789

1391

6bs Av`ªv

6

Xvjyqvevox

30/06/2012

3600

 

1392

gv‡R`v eywP

 

Qiv †eIqv

KUv gÛj

8/6/1960

52

0

256

1392

6bs Av`ªv

7

bvINvUv

30/06/2012

3600

 

1393

A‡njv †eIqv

 

Av‡e`b

Dmgvb gÛj

3/2/1961

51

0

257

1393

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1394

dv‡Zgv †eIqv

 

ïf †eIqv

Avt Kwig

8/6/1962

50

0

258

1394

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1395

Rûiv †eIqv

 

gwRib

Avt Kv‡`i

7/5/1963

49

0

259

1395

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1396

w`cv (gv‡R`v)

 

mwRib

Ziæ †kL

6/4/1968

48

0

260

1396

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1397

wgwnib †eIqv

 

wbj †eIqv

gvwbK †kL

2/3/1965

47

0

223

1397

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1398

‡e`vbv †eIqv

 

wgwnib

nvwbd DwÏb

1/5/1966

42

0

256

1398

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1399

byiRvnvb †eIqv

 

Rwigb

‡gvZv‡je

2/8/1947

45

0

257

1399

6bs Av`ªv

7

bvINvUv

30/06/2012

3600

 

1400

Lywn †eIqv

 

Kgjv

bwRgwÏb

3/2/1968

44

0

258

1400

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1401

gyyw` (†Lv‡`Rv)

 

nvIqv

nv‡g` Avjx

2/3/1969

43

0

259

1401

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1402

Rvwnib †eIqv

 

‡gw›`

B‡iR DwÏb

1/4/1970

42

0

260

1402

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1403

wkwib †eIqv

 

g‡bvqviv

byi Bmjvg

1/3/1971

41

0

154

1403

6bs Av`ªv

7

bvINvUv

30/06/2012

3600

 

1404

Rq¸b (Rqbe)

 

gqgjv

AvBb DwÏb

2/3/1972

40

0

155

1404

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1405

Rûiv †eIqv

 

myLRvb

gy³vi Avjx

4/5/1973

39

0

156

1405

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1406

g‡bvqviv †eIqv

gbKvgv

wd‡ivRv

 

3/4/1974

38

0

343

1406

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1407

Avqbv  †eIqv

 

‡LvwK

AvBRj

2/3/1975

37

0

344

1407

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1408

¸jRvb †eIqv

 

mvdvib

ZwQi DwÏb

1/2/1976

36

0

345

1408

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1409

QziZb †eIqv

 

wQqvib

nhiZ Avjx

1/3/1977

35

0

790

1409

6bs Av`ªv

7

bvINvUv

30/06/2012

3600

 

1410

nvIqv †eIqv

 

dv‡Zgv

AvgRwÏb

3/5/1978

34

0

791

1410

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1411

mgZv †eIqv

 

Zwinb

meyi Avjx

1/2/1982

30

0

792

1411

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1412

AvwRib (gqbv)

 

my›`ix

Dgi Avjx

3/4/1944

60

0

793

1412

6bs Av`ªv

7

AvjvBcvo

30/06/2012

3600

 

1413

Rvnvbviv †eIqv

 

iwngv

Awj †ecvix

1/7/1947

65

0

794

1413

6bs Av`ªv

7

bvINvUv

30/06/2012

3600

 

1414

jvBjx †eIqv

 

gvjfvby

bv‡qe Avjx

2/3/1948

52

0

974

1414

6bs Av`ªv

7

bvINvUv

30/06/2012

3600

 

1415

‡iwR †eIqv

 

AvwQqv

eyPv

10/7/1959

53

0

544

1415

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1416

mywdqv †eIqv

 

mwnZb

gwib DwÏb

8/6/1960

52

0

262

1416

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1417

Rvq`v †eIqv

 

Ly‡`Rv

‡nv‡mb Avjx

3/2/1961

51

0

507

1417

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1418

R‡jnv †eIqv

 

m~h©¨evb

Avt ingvb

8/6/1962

50

0

264

1418

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1419

wd‡ivRv †eIqv

 

Qdziv

Rvgvj †ecvix

7/5/1963

49

0

265

1419

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1420

jvBjx †eIqv

gybQi gÛj

R‡e`v

 

6/4/1968

48

0

224

1420

6bs Av`ªv

8

evNv‡Wvev

30/06/2012

3600

 

1421

AvnvZb †eIqv

 

Svigwb

eyB‡`

2/3/1965

47

0

261

1421

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1422

wd‡ivRv †eIqv

 

Kjwcb

nv‡Qb Avjx

1/5/1966

42

0

262

1422

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1423

Avkvjv (Avqkv)

 

ZwQib

Rvjvj

2/8/1947

45

0

263

1423

6bs Av`ªv

8

evNv‡Wvev

30/06/2012

3600

 

1424

wd‡ivRv †eIqv

 

Rvwgib

nhiZ Avjx

3/2/1968

44

0

264

1424

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1425

wgbviv †eIqv

 

iwngv

Aveyj †nv‡mb

2/3/1969

43

0

265

1425

6bs Av`ªv

8

evNv‡Wvev

30/06/2012

3600

 

1426

wcqviv †eIqv

 

dv‡Zgv

Dmgvb

1/4/1970

42

0

157

1426

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1427

jvBjx †eIqv

 

‡mvbvB wewe

wgqvi DwÏb

1/3/1971

41

0

158

1427

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1428

eywj †eIqv

 

gwiqg

û‡mb Avjx

2/3/1972

40

0

159

1428

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1429

gy‡k©`v †eIqv

 

‡M`x

kwn`

4/5/1973

39

0

346

1429

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1430

ev‡bQv †eIqv

 

Lweib

kvmmyj nK

3/4/1974

38

0

347

1430

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1431

Qv‡niv †eIqv

 

Qvwe`b

g‡nR

2/3/1975

37

0

348

1431

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1432

dv‡Zgv †eIqv

 

AvnvZb

B‡gb Avjx

1/2/1976

36

0

795

1432

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v

30/06/2012

3600

 

1433

wd‡ivRv †eIqv

 

Qv‡niv

‡gvZv‡je

1/3/1977

35

0

796

1433

6bs Av`ªv

8

evNv‡Wvev

30/06/2012

3600

 

1434

gviwRqv †eIqv

bwRgwÏb

iwngv

 

3/5/1978

34

0

797

1434

6bs Av`ªv

8

gwjKvWv½v